Vikingaföreningen Fafners stadgar

STADGAR FÖR VIKINGAFÖRENINGEN FAFNER I ÅRSUNDA

Föreningens firma och ÀndamÄl

§1
Föreningens firma Ă€r vikingaföreningen FAFNER i Årsunda.

§2
Föreningen har till ÀndamÄl att:

  • FrĂ€mja information och kunskap om vikingatiden.
  • Lokalt i Årsunda arbeta för att de fornlĂ€mningar som finns frĂ„n vikingatiden, skyddas, bevaras och görs tillgĂ€ngliga för allmĂ€nheten.
  • Utveckla aktiviteter som pĂ„ ett kulturhistoriskt riktigt sĂ€tt knyter an till vikingatiden.
  • Föreningen Ă€r religiöst och politiskt obunden.

Föreningens sÀte

§3
Föreningen skall ha sitt sĂ€te i Årsunda, Sandvikens kommun.

Ordinarie Ärsmöte

§4
Ordinarie Ärsmöte hÄlls varje Är senast 31 maj.

RÀkenskapsÄr

§5
Föreningens rÀkenskapsÄr skall vara kalenderÄr

Medlemskap

§6
FrÄga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Som medlem kan bÄde fysiska och juridiska personer antas.
Medlem som önskar uttrÀde ur föreningen skall anmÀla detta till styrelsen.

Avgifter

§7
Medlemsavgiftens storlek skall bestÀmmas pÄ Ärsmötet.

Styrelse och revisorer

§8
Styrelsen bestÄr av minst fem och högst sju ledamöter, samt högst tre suppleanter, vilka vÀljs av föreningen pÄ ordinarie Ärsmöte för en mandatperiod av 2 Är. Vid föreningens första verksamhetsÄr skall hÀlften av ledamöterna vÀljas för en period av 1 Är.

§9
Ordföranden vÀljs av Ärsmötet och styrelsen i övrigt konstituerar sig sjÀlv. Styrelsen Àr beslutsför nÀr de vid sammantrÀdet nÀrvarandes antal överstiger hÀlften av hela antalet ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, dÄ för beslutsförhet minsta antalet ledamöter Àr nÀrvarande, enighet om besluten.

§10
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen Àger rÀtt att bemyndiga tvÄ personer att var för sig företrÀda föreningen och teckna dess firma.

§11
Utan Ärsmötets bemyndigande fÄr styrelsen eller firmatecknare, inte avhÀnda föreningen dess fasta egendom eller tomtrÀtt. Ej heller rÀtt att inteckna och belÄna sÄdan egendom eller tomtrÀtt.

§12
Styrelsen Ă„ligger:
‱ Att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelĂ€genheter genom
‱ Att avlĂ€mna Ă„rsredovisning som ska innehĂ„lla berĂ€ttelse om verksamheten under Ă„ret (förvaltningsberĂ€ttelse) samt redogörelse för föreningens intĂ€kter och kostnader under Ă„ret (resultatrĂ€kning) och för stĂ€llningen vid rĂ€kenskapsĂ„rets utgĂ„ng (balansrĂ€kning),
‱ Att upprĂ€tta arbetsordning, verksamhetsplan och budget samt föreslĂ„ Ă„rsavgifter för det kommande rĂ€kenskapsĂ„ret,
‱ Att minst en mĂ„nad före det Ă„rsmöte, pĂ„ vilken Ă„rsredovisningen och revisorernas berĂ€ttelse ska framlĂ€ggas, till revisorerna lĂ€mna Ă„rsredovisningen för det förflutna rĂ€kenskapsĂ„ret,
‱ Att kalla styrelsesuppleant/-erna till sammantrĂ€dena,
‱ Att vid behov adjungera personer till sammantrĂ€dena.

§13
En revisor och en suppleant vÀljs av ordinarie Ärsmötet intill dess nÀsta Ärsmötet hÄllits.
Revisorn Ă„ligger:
‱ Att verkstĂ€lla revision av föreningens rĂ€kenskaper och förvaltning
samt
‱ Att senast tvĂ„ veckor före ordinarie Ă„rsmötet framlĂ€gga revisionsberĂ€ttelse.

Årsmöte

§14
Ordinarie Ärsmöte hÄlls en gÄng om Äret senast vid den tidpunkt som framgÄr av §4.
Extra Ärsmöte hÄlls dÄ styrelsen finner skÀl till det och ska av styrelsen Àven utlysas dÄ detta för uppgivet ÀndamÄl hos styrelsen skriftligen begÀrs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberÀttigade medlemmar.
PÄ extra Ärsmöte ska förekomma endast de Àrenden, för vilken styrelsen utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.
Kallelse till Ă„rsmötet och andra meddelanden till föreningens medlemmar kan ske via e-post, hemsida, sociala medier och medlemstidning och/eller andra sĂ€tt som styrelsen finner lĂ€mpligt”. Kallelse ska utfĂ€rdas senast tvĂ„ veckor före ordinarie Ă„rsmöte och senast en vecka före extra Ă„rsmöte.

§15
Medlem som önskar fÄ ett Àrende behandlat vid Ärsmöte ska skriftligen framstÀlla sin begÀran hos styrelsen senast tvÄ veckor före Ärsmöte.

§16
PÄ ordinarie Ärsmöte ska förekomma följande Àrenden:
a) Mötets öppnande och upprÀttande av nÀrvarande medlemmar.
b) Val av ordförande och sekreterare vid Ärsmötet.
c) Val av tvÄ justeringsmÀn att jÀmte hövdingen justera dagens protokoll.
d) FrÄga om kallelse till Ärsmöte behörigen skett.
e) Föredragning av styrelsen Ärsredovisning.
f) Föredragning av revisorernas berÀttelse.
g) FaststÀllande av resultat- och balansrÀkningen.
h) FrÄga om ansvarsfrihet för styrelsen.
i) FrÄga om anvÀndande av uppkommen vinst eller tÀckande av förlust.
j) FrÄga om arvoden.
k) Val av ordförande. (mandattid 2 Är).
l) Val av styrelsens ledamöter och suppleanter (mandattid 2 Är).
(första Äret vÀljs hÀlften pÄ ett Är).
m) Val av revisorer och suppleant. (vÀljs Ärligen).
n) Beslut om medlemsavgift.
o) Val av valberedning. (3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant vÀljes Ärligen).
p) Övriga Ă€renden.

§ 17
Vid Ärsmöte fört protokoll ska senast inom tre veckor av styrelsen hÄllas tillgÀngligt för medlemmarna.

§18
Vid Ärsmöte har varje medlem en röst.
Ombud ska företes skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Ingen fÄr pÄ grund av fullmakt rösta för mer Àn en annan röstberÀttigad.
Omröstning vid Ärsmöte sker öppet om inte nÀrvarande röstberÀttigad pÄkallar sluten omröstning.
Vid lika avgörs val genom lottning, medan i andra frÄgor den mening gÀller som bitrÀds av ordföranden.

Övriga bestĂ€mmelser

§19
Vid föreningens upplösning ska behÄllna tillgÄngar fördelas enligt beslut pÄ Ärsmöte.

§20
Ändring av stadgar kan ske genom beslut pĂ„ tvĂ„ varandra följande Ă„rsmöten.

§21
Utöver dessa stadgar gÀller för föreningens verksamhet vad som stadgas i svensk lag.

Dessa stadgar antogs pĂ„ tinget den 20 april 1994 vid Vikingaföreningen FAFNER i Årsunda under bildande.